Skip to content

Ceníme si soukromí a dbáme na jeho dodržování

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je společnost Webwings s.r.o. (dále jen “Společnost”), která dbá na ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás uložena bezpečně a je omezen počet osob s přístupem k těmto datům na minimální možný počet osob. Všechny osoby, které mají k datům přístup mají povinnost mlčenlivosti.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt je určený nebo určitelný lze-li subjekt přímo či nepřímo identifikovat na základě jednoho či více údajů specifických pro identitu subjektu.

Mezi osobní údaje spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, IP adresa, informace o preferencích, činnostech a využívání služeb fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”).

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo skupina operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na datové nosiče, zpřístupňování, úprava, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, výměna, třídění, nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas

Společnost Webwings s.r.o., IČ: 29309743, Marešova 305/14, 602 00 Brno, která provozuje webové stránky webwings.cz, webwings.eu, webwings.us, webwings.dev a webwings.fr (dále jen “Stránky”), zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jaké údaje budeme zpracovávat

Uživatelem v tomto znění rozumíme fyzickou osobu, ne nutně zákazníka, která poskytne osobní údaje Společnosti (dále jen “Uživatel”).

Osobní údaje odeslané Uživatelem Společnosti při odeslání poptávky/požadavku/dotazu. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu, číslo platební karty). Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje poskytnuté uživateli budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a 15 let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem, který projevil zájem o odběr informačních a marketingových sdělení Společnosti, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon. V případě zájmu o odběr těchto typů sdělení společnosti má Uživatel možnost poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas může být kdykoliv odebrán prostřednictvím odkazu pro odhlášení odběru, který je součásti každého takového sdělení.

V případě, že Uživatel prochází naše Stránky, můžeme sbírat údaje o jeho aktivitách v rámci našich Stránek. Tyto údaje zahrnují IP adresu a vzory chování na Stránkách. Tyto informace sbíráme pomocí cookies nebo pomocí nástrojů třetích stran, více informací naleznete v sekci Cookies. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Vaše práva v rámci zpracování osobních údajů Společností

Pokud Společnost zpracovává vaše osobní údaje jakožto Uživatele, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup, opravu a výmaz údajů, které zpracováváme, není-li toto v rozporu plnění služby nebo plnění zákonných povinností.

Máte-li pochyby o to, zda vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás kdykoliv kontaktovat a požádat o vysvětlení, nebo nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní likvidaci. Pro jakékoliv související dotazy nás kontaktujte na [email protected].

S osobními údaji Uživatele budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech v cloudu. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Veškerá komunikace se servery je šifrovaná, přístup k osobním údajům možný pouze na základě oprávnění pro osoby, které podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Poskytnutí osobních údajů

Osobní údaje Uživatele můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, nebo dalším subjektům, pokud nám to diktuje zákon v rámci plnění zákonných povinností.

Všichni naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří se mohou dostat do styku s osobními údaji Uživatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, kterými osobní údaje chráníme. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s naší Společností.

Osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí straně bez předchozího souhlasu Uživatele.

Prohlášení

Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Uživatele v nezbytném rozsahu pro plnění služeb. Společnost poučila Uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, jejich výmaz, nebo likvidaci, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 110 00 Praha 7.